Πολιτική Ποιότητας για ISO 9001

Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY δεσμεύεται για:

 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της.
 • Την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των συνοδευόμενων προϊόντων της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη με διαρκείς ελέγχους
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών, αλλά και των προϊόντων που τις συνοδεύουν, ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Την επικοινωνία της πολιτικής της ποιότητας προς το προσωπικό της, τους προμηθευτές και τους πελάτες της
 • Για αναθεώρηση και βελτίωση της πολιτικής της, όπου και όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.

Τα παραπάνω, η SWEDISH SYSTEMS SECURITY τα επιτυγχάνει μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων και της στενής παρακολούθησης αυτών.
 • Της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της εταιρείας.
 • Της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος εργασίας τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου.
 • Της διατήρησης του υψηλού επιπέδου των στελεχών και συνεργατών της μέσω διαρκούς βελτίωσης
 • Της συνεχούς μέτρησης και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και εργασιών.
 • Της Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών – προϊόντων και εσωτερικών εργασιών της εταιρίας αποτελεί κύριο μέλημα της Swedish Systems Security και φιλοσοφία κάθε στελέχους και συνεργάτη της.

Για την Διοίκηση

Γ. Γαλανός
Διευθύνων Σύμβουλος Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας

 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY πιστεύει ότι η Ασφάλεια και Υγεία κατά την εργασία του προσωπικού της αποτελεί μια αξία αναπόσπαστη με την γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY στοχεύει στην επίτευξη συνθηκών Ασφάλεια και Υγεία οι οποίες θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τα όρια που θέτει η νομοθεσία.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY υιοθετεί μια προληπτική προσέγγιση σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα της Ασφάλειας και Υγείας κατά τη λήψη των αποφάσεων, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY εφαρμόζει το σύστημα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801. Τα στελέχη της διοίκησης οφείλουν να δίνουν πάντοτε το καλό παράδειγμα ασφαλούς συμπεριφοράς.

Η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αποτελεί καθήκον πρώτης προτεραιότητας για τη διοίκηση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας Περιβαλλοντική πολιτική

Η εταιρία SWEDISH SYSTEMS SECURITY αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, δεσμεύεται στα εξής:

 • Να παρέχει υπηρεσίες τα οποία να συμμορφώνονται πλήρως με:
  • τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα της σειράς ISO 14001
  • την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και κανονισμούς
 • Να χρησιμοποιεί υλικά, προϊόντα και ενέργεια με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, καθώς και να μειώνει τα παραγόμενα απόβλητα
 • Να καλλιεργεί κατάλληλη νοοτροπία ώστε όλο το Προσωπικό της Εταιρείας να ενστερνισθεί την παρούσα Πολιτική Περιβάλλοντος και με τη σειρά του να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσής της
 • Να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση,
 • Να προστατεύει το περιβάλλον από κάθε είδους επιμόλυνση,
 • Να επιλέγει τους κατάλληλους για την κάθε περίπτωση προμηθευτές,
 • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης.

Για την πιστή εφαρμογή όλων των ανωτέρω, η SWEDISH SYSTEMS SECURITY εξουσιοδοτεί την κα Ζωή Παπαδοπούλου ως υπεύθυνη για τη διαχείριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την Διοίκηση

Γ. Γαλανός
Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας

 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY πιστεύει ότι η Ασφάλεια και Υγεία κατά την εργασία του προσωπικού της αποτελεί μια αξία αναπόσπαστη με την γενικότερη φιλοσοφία της επιχείρησης.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY στοχεύει στην επίτευξη συνθηκών Ασφάλεια και Υγεία οι οποίες θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τα όρια που θέτει η νομοθεσία.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY υιοθετεί μια προληπτική προσέγγιση σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα της Ασφάλειας και Υγείας κατά τη λήψη των αποφάσεων, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.
 • Η SWEDISH SYSTEMS SECURITY εφαρμόζει το σύστημα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801. Τα στελέχη της διοίκησης οφείλουν να δίνουν πάντοτε το καλό παράδειγμα ασφαλούς συμπεριφοράς.

Η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αποτελεί καθήκον πρώτης προτεραιότητας για τη διοίκηση.


Η Διοίκηση της Εταιρείας

Περιβαλλοντική πολιτική

Η εταιρία SWEDISH SYSTEMS SECURITY αναγνωρίζοντας απόλυτα τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, δεσμεύεται στα εξής:

 • Να παρέχει υπηρεσίες τα οποία να συμμορφώνονται πλήρως με:
  • τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα της σειράς ISO 14001
  • την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και κανονισμούς
 • Να χρησιμοποιεί υλικά, προϊόντα και ενέργεια με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, καθώς και να μειώνει τα παραγόμενα απόβλητα
 • Να καλλιεργεί κατάλληλη νοοτροπία ώστε όλο το Προσωπικό της Εταιρείας να ενστερνισθεί την παρούσα Πολιτική Περιβάλλοντος και με τη σειρά του να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσής της
 • Να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση
 • Να προστατεύει το περιβάλλον από κάθε είδους επιμόλυνση,
 • Να επιλέγει τους κατάλληλους για την κάθε περίπτωση προμηθευτές,
 • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης.

Για την πιστή εφαρμογή όλων των ανωτέρω, η SWEDISH SYSTEMS SECURITY εξουσιοδοτεί την κα Ζωή Παπαδοπούλου ως υπεύθυνη για τη διαχείριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την Διοίκηση

Γ. Γαλανός
Διευθύνων Σύμβουλος

Swedish Systems Security